ÁSZF

 

SWEET WEDDING CLUB

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2023.01.25. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a SWEET WEDDING (továbbiakban: Clubtulajdonos) által az Sweet Wedding Club működtetésével megbízott Rendszergazda és a Regisztráló vállalkozás, illetve Regisztráló felhasználó magánszemély között az Sweet Wedding Club esküvői szolgáltató gyűjtő és kereső oldal használata során irányadó és alkalmazandó szerződéses feltételeket.

Fogalom meghatározások :

1. RENDSZERGAZDA: a Clubtulajdonos, vagy az általa megbízott jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

2. WEB-ES CLUBTAGSÁG IGÉNYLŐ FELÜLET: a www.sweetweddingclub.hu honlapon a tagság igénylésére és adatmódosításra alkalmas, az adatok kitöltésére alkalmas web-es felület.

3. TAGSÁGOT IGÉNYLŐ: Az a természetes személy, aki a Clubtagság igénylése céljából kitölti a web-es ClubTagság igénylő felület adatait.

4. CLUBTAG: Az a természetes személy, aki igénylése alapján Clubtagsággal rendelkezik.

5. PARTNER: A Clubtulajdonossal szerződő, a partneri tagság elfogadására és kedvezménynyújtásra vonatkozó „Együttműködési Megállapodás”-t aláíró, és az elfogadóhelyein kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet vagy természetes személy.

6. ELFOGADÓHELY: A Clubtulajdonos és Partner által aláírt „Együttműködési Megállapodás”-ban megadott hirdető és/vagy kedvezményadó kereskedelmi, illetve szolgáltató egység.

7. KEDVEZMÉNY: A Clubtulajdonos és Partner által aláírt „Együttműködési Megállapodás”-ban felsorolt típusú és mértékű kedvezmény(ek), amelye(ke)t a Clubtagsággal rendelkező Clubtag részére az Elfogadóhelyen történő áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a Partner a Clubtagság elfogadó helyein vagy az általa megjelölt helyen biztosít.

1. Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, módosulása, megszűnése

1.1. A Rendszergazda az ÁSZF-et az Clubtulajdonos székhelyén (1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C) kifüggeszti, elérhetővé teszi, valamint a Club honlapján (www.sweetweddingclub.hu) is megjeleníti, ezzel biztosítva a nyilvánosságot és annak bárki által történő megismerhetőségét.

1.2. A Clubtagság igénylő/Clubtag az Adatlap kitöltésével és aláírásával, vagy a www.sweetweddingclub.hu honlapon történő regisztrálás keretében kijelenti, hogy az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételeket és rendelkezéseket megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. A Clubtag és a Rendszergazda közötti - a Felek által alkalmazandó szabályokat rögzítő - szerződés akkor jön létre, amikor a tagságot igénylő a Club honlapján kitölti a web-es Clubtagság igénylő regisztrációs felületet, és ezáltal elfogadta az ÁSZF-et.

1.4. A szerződés hatályba lépésének napja minden esetben a regisztráció napja feltéve, hogy az éves Tagságdíjat a Clubtag hiánytalanul megfizette.

1.5. A Rendszergazda jogosult arra, hogy az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. A Rendszergazda a módosításról köteles haladéktalanul az internetes oldalán tájékoztató közleményt közzétenni.

1.6. A sweetweddingclub.hu esküvői szolgáltató gyűjtő és ajánlatkérő oldalra Felhasználóként (Clubtag) és Szolgáltatóként (Patrner) is lehetőségük  van regisztrálni.

1.7. A Clubtagság érvényességi ideje 1 (egy) év, lejárata annak a hónapnak az utolsó napja, amely hónapban lejár az egy év. Az érvényesség soron következő éves tagsági díj befizetésével automatikusan meghosszabbodik, a lejárat napját követő naptól újabb egy évvel.

2. A Felek jogai és kötelezettségei

2.1. Tagságigénylő az Adatlapon, vagy a web-es ClubTagság igénylő felületen köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Amennyiben a Tagságigénylő valótlan, hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, a Rendszergazda jogosult a tagságigénylést indoklás nélkül elutasítani.

2.2. A Tagságigénylő adatait - amennyiben a Tagságigénylést követően a ClubTagság kiállítására, átadására valamilyen okból nem kerül sor – a Clubtulajdonos/Rendszergazda a ClubTagság informatikai rendszerében köteles törölni, azokat nem tárolhatja.

2.3. A Tagságigénylő/Clubtag az adataiban bekövetkezett változást köteles 5 (öt )munkanapon belül a web-es ClubTagság igénylő felületen módosításként átvezetni, vagy a Rendszergazdának írásban (levélben, vagy e-mail-en) bejelenteni.

2.4. A Clubtag felel minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Tagság igénylése során hamis, valótlan vagy hiányos adatokat szolgáltatott.

2.5. A Tagságigénylő/Clubtag adatait az Clubtulajdonos, illetve a Rendszergazda csak a ClubTagság előállításához, illetve megújításához szükséges mértékben és a Clubtagsághoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételének, kezelésének céljára kezelheti.

2.6. A Clubtag a ClubTagság adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.

2.7. A Clubtag – az Adatlap aláírása, vagy a web-es ClubTagság igénylő felület kitöltése révén az ÁSZF elfogadásával - hozzájárul ahhoz, hogy a Clubtulajdonos és a Rendszergazda a ClubTagság üzemeltetése során a Clubtag által az Adatlapon rendelkezésére bocsátott adatokat kezelje, továbbá a Tagságigénylés jogosságának megállapítása érdekében az igénybevételre való jogosultságot és a személyazonosító és lakcímadatokat ellenőrizze a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben, illetve az eredeti személyazonosító okmány és lakcímTagság megtekintésével.

2.8. A Clubtag hozzájárul ahhoz, hogy az Adatlapon, illetve a web-es ClubTagság igénylő felületen megadott személyes adatokat a Clubtulajdonos és a Rendszergazda - személyazonosításra nem alkalmas módon - statisztikai célra felhasználja.

2.9. A Clubtag köteles a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételeket betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

2.10. A Clubtulajdonos, illetve a Rendszergazda a Clubtag adatait - a tagságának megszüntetését követően legfeljebb 1 évig tárolhatja, utána köteles az adatokat törölni.

2.11. A Clubtulajdonos, illetve a Rendszergazda felelősséggel tartozik azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott adatkezelési követelményeket betartsa. Amennyiben a Clubtulajdonos, illetve a Rendszergazda adatkezelése nem felel meg az Infotv-ben szabályozott követelményeknek, a Clubtag élhet tiltakozási jogával, illetve jogainak érvényesítése végett bírósághoz fordulhat.

2.12. A Clubtulajdonos illetve a Rendszergazda - technikai akadályoztatás esetén – jogosult szüneteltetni a Tagságigénylést és gyártást, valamint a kedvezménynyújtást. Az ilyen körülményről a Rendszergazda köteles internetes oldalán tájékoztatást közzétenni.

2.13. A Clubtulajdonos jogosult az Együttműködési Megállapodást megkötő Partnerek, illetve azok elfogadóhelyeinek adatait és az aktuális kedvezményeket a saját internetes oldalán közzétenni, illetve az általa megjelentetett kiadványokban, egyéb felületeken népszerűsíteni.

3. A ClubTagság igénylése és rendelkezésre bocsátása

3.1. A Tagságigénylő a tagságát az alábbi módokon igényelheti:

a ClubTagság honlapján (www.sweetweddingclub.hu), a web-es Clubtagság igénylő felület kitöltésével.

3.2. A Clubtagság Clubtag számára visszavonásig, vagy ÁSZF módosításig ingyenes.

4. A ClubTagság használata

4.1. A Clubtagsághoz kapcsolódó kedvezmények a Clubtagság érvényesítését követően vehetőek igénybe.

4.2. A Clubtag a Clubtagsághoz kapcsolódó kedvezményeket - az Elfogadóhelyeken igénybe vehető, regisztrált kedvezmény útján - személyesen érvényesítheti.

4.3. A Clubtulajdonos az esetleges változásról annak hatálybalépését megelőzően köteles a ClubTagság honlapján tájékoztató hirdetményt közzétenni, továbbá a Clubtagokat e-mailben értesíti, megjelölve a változás hatálybalépésének időpontját.

4.4. A Clubtag a ClubTagság által kedvezményesen vásárolt terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

4.5. Az érvénytelen (nem beazonosítható, letiltott, megszüntetett, vagy lejárt) Clubtagság kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

4.6. A Clubtagság kizárólag a Clubtag által használható, nem ruházható át.

5. A Tagság letiltása, pótlása

5.1. A Clubtagságot a Clubtulajdonos, illetőleg a Clubtag jogosult letiltani.

5.2. A Clubtulajdonos jogosult letiltani a Clubtagságot, ha

a) a Clubtagsággal való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást;

b) a Clubtag nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat.

5.3. A Clubtag köteles a Clubtulajdonos részére bejelenteni - legkésőbb az annak okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 5 (öt) munkanapon belül -, ha a web-es felületen lévő fiókját feltörték, jelszaváról mások tudomást szereztek, illetve ha a személyes adataiban változás következett be.

5.4. A letiltási kérelem telefonon, elektronikusan vagy írásos formában is megtehető. A letiltási kérelemnek - függetlenül annak közlési módjától - tartalmaznia kell a Clubtag nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, érvényes lakóhelyét. A Clubtulajdonos a kérelem beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a ClubTagság letiltása végett.

5.5. A Clubtag az új Tagság igénylésével azonos módon igényelheti a Tagságpótlást.

6. Partneri regisztráció igénylése és rendelkezésre bocsátása, csomagok és kedvezmények

6.1. A  Patnerti Tagságigénylő a tagságát az alábbi módokon igényelheti:

a Club honlapján (www.sweetweddingclub.hu), a web-es tagság igénylő felület kitöltésével, majd a Partneri megjelenési csomagok közül 1 csomag választása, annak díjának befizetésével.

6.2. A web-es ClubTagság igénylő felületen megadott adatok ellenőrzése a nyilvános és közhiteles hatósági nyilvántartás adatai alapján történik, illetve, ha valamely adat nem nyilvános és közhiteles, akkor a Rendszergazda a Tagságigénylő által megadott adatokat valósnak fogadja el, és az adatok esetleges valótlanságából adódó felelősség kizárólag a Tagságigénylőt terheli.

6.3. A Partneri tagság érvényessége: a befizetéstől számított 1 év.

6.4. A Partneri tagság 3 csomagja közül partner a saját megjelenési igényéhez mért legkedvezőbb csomagot választja. A csomagok nevei: Basic, TOP és VIP, melyek tartalmát a mindenkor érvényes regisztrációs felületen találja. Ára az aktuális díjszabáshoz igazodik, amely összeget a wwwsweetweddingclub.hu oldalon lévő Simple Pay felületen keresztül tudja online bankkártyásan vagy azonnali átutalással befizetni.

6.5. A Rendszergazda és a Clubtag közötti szerződéses jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

a) a Clubtag szerződésszegése (valótlan adatközlés, a Clubtagság jogosulatlan használata, Tagságdíj megfizetésének elmaradása, stb.) esetén a Rendszergazda azonnali hatályú felmondásával, a felmondás közlésével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével,

c) a Clubtagság érvényességi idejének lejártakor.

6.6. A kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek esetén nem kötelező az esküvői szolgáltató Clubtag részéről.

6.7. A Clubtulajdonos, illetve Rendszergazda fenntartja magának a jogot az általa nyújtott kedvezmények típusának, körének és mértékének megváltoztatására.

6.8. A Clubtulajdonos az aktuális kedvezmények adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket közzéteszi a Club honlapján.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Clubtag az ÁSZF hatálybalépésének időpontjától információ - illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Clubtulajdonos vagy a Rendszergazda segítségét, az alábbi elérhetőségeken: hello@eskuvotszervezek.hu vagy a +36 30 691 4180-as telefonszámon.

7.2. A Clubtag tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-el kapcsolatban a Clubtulajdonos nevében külön meghatalmazás alapján a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

7.3. A Rendszergazda a Clubtaggal szemben felel az adatok biztonságáért, megfelelővédelméért, az adatkezelésre vonatkozó mindenkori aktuális jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. Rendszergazda a ClubTagság esetleges téves letiltásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

7.4. A Clubtulajdonos és a Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Clubtagot ért olyan károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be:

a) a Clubtag nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat;

b) a Clubtag nem fejezi be a regisztrációs folyamatot;

c) a Clubtag a tagságát nem rendeltetésének megfelelően használja;

7.5. A Tagságigénylő az igénylés során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a Rendszergazda hírleveleinek és tájékoztató kiadványainak e-mailben való megküldéséhez.

7.6. A Rendszergazda és a Clubtag között a ClubTagság konstrukcióval kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

7.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

Jelen ÁSZF a hatálybalépés dátumától visszavonásig érvényes.